Мангуш  
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сторінка вчителя історії Мацуки А.С.

Грамоти сертифікати

Конкурсні роботи та роботи малої академії наук

Візитна картка вчителя

C:\Users\Admin\Desktop\20.18\асм фото\100_3616.JPG

Дата народження: 22 червня 1964 року

Освіта:  вища, Донецький державний університет

Спеціальність: історія

Кваліфікація: Історик. Викладач історії

Місце роботи: Мангуська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

Стаж роботи: 27 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Самоосвіта: Науково-практичний семінар «Практична медіаосвіта», X Міжнародна історико-краєзнавча

конференція учнівської та студентської молоді

«Південно-Східна Україна: зі стародавності у XXI століття»; ФГОУ, конкурс дослідницьких робіт серед студентів і молоді «Грецька операція НКВС 1937-1938 рр.»;МДУ, декада студентської науки – 2018, конкурс «Науковий дебют»; МДУ, наукова конференція «Історія та культура греків Приазов’я»; Всеукраїнський історико-літературний конкурс «Моя Батьківщина», курси підвищення кваліфікації: ДонІППО, 2019 рік.

 

Життєве кредо: 

«Стався до людей так , як би ти хотів, щоб ставились до тебе»

 

Педагогічне кредо:

«Педагог повинен бути гуманістично спрямованим, він є керівником,

другом своїх вихованців. Він має бути наставником  у всьому доброму».

Я.А. Коменський
 

Досвід роботи

учителя історії та правознавства 

Мацукі А.С.

Працює над проблемою:

«Впровадження інтерактивних технологій в процесі навчання історії»

Педагогічне кредо: «Педагог повинен бути гуманістично спрямованим, він є керівником, другом своїх вихованців. Він має бути наставником  у всьому доброму». Я. А. Коменський                                                                    

Життєве кредо: «Стався до людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе».

Я працюю у школі з 1987 року, Починав з лаборанта школи, потім учитель історії Урзуфської ЗОШ, директор Мангуської ЗОШ №1, начальник госпгрупи відділу освіти, з 2015 року учитель історії Мангуської ЗОШ №2. Викладаю історію України та всесвітню історію у 6-11 класах.

Серед важливих педагогічних завдань, які поставило життя перед сучасною школою, є розробка нових педагогічних ідей та підходів до навчального – виховного процесу, в центрі яких - особистість дитини з її потребами, інтересами та життєвими проблемами. Тому, сьогодні перед школою стоїть в першу чергу завдання впровадження нових технологій в освітній процес. Процес навчання - це напружена розумова робота, яка передбачає участь учнів у цьому процесі. На вчителя покладається велика відповідальність за розвиток в процесі навчання, тому тільки пояснення матеріалу та демонстраційний матеріал не дадуть стійких знань. Якості знань можна досягти за допомогою активного та інтерактивного навчання.

Видатний зарубіжний педагог К. Роджерс зазначив: «Не так важливо вчити дітей, потрібно створити ситуацію, в якій дитина просто не може не вчитися і робить це із задоволенням». Вважаю, ці слова повинен бачити перед собою кожен вчитель, коли йде на урок. Завдяки інтерактивним методам, засвоєння матеріалу є наслідком спілкування між учителем, який має певні знання й досвід,  та учнями, що їх здобувають.

Інтерактивні методи – це чітко спланований результат навчання. Ці методи не призначені для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають кінцевий результат. Перед тим, як почати когось учити, учитель завжди задається питанням:« Чого я мушу навчити учня, яку мету  ставлю, навчаючи його?».

Відповідь на це запитання пов‘язана з іншим: « Як треба навчити учня, щоб досягти поставлених цілей?», « Які форми, прийоми роботи треба використати, яку методику  застосовувати?»

Сучасні вимоги освітніх стандартів змушують нас, учителів, не тільки насичувати учнів інформацією, а й шукати шляхи практичного застосування її у повсякденному житті. Знання не заради знань, а знання – для збагачення життєвого досвіду. 

Організаціяінтерактивногонавчанняпередбачаємоделюванняжиттєвихситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язування проблем, воно ефективно сприяє формуванню вмінь і навичок, створенню атмосфери співробітництва і взаємодії.

Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. Можна швидко повідомити учням те, що вони повинні знати, але практика показує, що вони дуже швидко це забудуть. Висновок – уроки, насичені різноманітними навчальними ситуаціями та методами роботи, сприяють розвитку в учнів самостійності, дослідницьких навичок та формують творчі здібності. Від учнів слід вимагати не тільки думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, а вже на основі цього шукати потрібну інформацію, трактувати її і застосовувати в конкретних умовах.

Саме цьому  я працюю над проблемою: «Впровадження інтерактивних технологій в процесі навчання історії». Вибір даної проблеми був невипадковим, бо нова парадигма освіти пропонує розглядати учня як мету, а не засіб. Відповідно обраній проблемі були визначені такі задачі:

1.Впровадження інтерактивних технологій навчання метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.

2.Розвиток ключових компетентностей через інтерактивні технології навчання.

3.Спонукання учнів до активного навчання.

4. Розвиток творчості учнів.

5.Виховування любові до предмету.

Готуючись до кожного уроку, продумую хід заняття, добираю ефективні методи та  прийоми. Методи інтерактивного навчання я використовую на різних етапах: під час первинного оволодіння знаннями, їх закріплення і вдосконалення, формування вмінь та навичок. З метою розвитку особистості дитини використовую  ІКТ на будь-якому етапі навчальної діяльності уроку. Підбір текстового й графічного матеріалу з теми уроку, створення навчальної презентації, організація індивідуальних виступів учнів за заздалегідь підготовленим вчителем матеріалами.

У своїй роботі я застосовую і колективну форму навчальної діяльності учнів – це організація навчання в малих групах учнів, об‘єднаних спільною навчальною метою. Одержавши вказівки, учні об‘єднуються в групи по 4-5 чоловік для досягнення спільної мети. Почуття групової належності дає учням змогу подолати труднощі, які постають на їхньому шляху. Залежно від змісту теми навчання використовую наступні варіанти роботи в групах:  «Діалог», «Спільний проект», «Пошук інформації».

Застосовую технології, які передбачають спільну роботу всього класу: «мозковий штурм», «навчаючись учись», «мікрофон», «три речення», «чиста дошка», «рамка цілі», кросворди, робота з документами.

«Мозковий штурм» - це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішення, під час якого здійснюється вільне висловлювання думок усіх учасників. У той час, як відбувається цей процес, ніхто не коментує і не критикує внесок кожного. Всі ідеї вносяться до списку. Нарешті, ідеї чи думки не оцінюються, не класифікуються і не відкидаються. Вони просто реєструються( на дошці, на аркуші паперу по колу ).

Наприклад, урок всесвітньої історії у 7 класі. Тема уроку: «Створення централізованих держав у Західній Європі. Початок об’єднання Франції», де  на початку уроку ділю клас на три групи і пропоную скласти список із трьох масштабних процесів, що відбувались у Західній Європі. Ідеї та пропозиції груп записуються на дошці. Учні називають такі процеси, що мали місце в ХІ-ХІІ столітті у Західній Європі:

- феодальна роздробленість;

- зміцнення католицької церкви та її боротьба із світською владою;

- поява міст;

- хрестові походи;

- рух єретиків.

Я підбиваю підсумки, вказуючи на те, що:

1. У Західній Європі відбувалось одночасно декілька значних процесів.

2. Ці процеси відбувались у більшості країн Європи.

3. Між ними повинен був би існувати зв’язок, тому що більшість історичних процесів пов‘язані між собою.

Потім даю завдання групам скласти протягом 4 хвилин декілька речень, щоб встановити зв‘язок між виписаними на дошці процесами. Результати роботи кожної групи фіксуються письмово та обговорюються іншими групами. Моє завдання: організувати обговорення та звернути увагу на суттєві логічні зв‘язки в учнівських текстах. Протягом5 хвилин представники груп зачитують свій текст і одночасно записують його на дошці.( Приклад запису 1 групи: У період феодальної роздробленості влада королів послаблюється, тому зростає роль католицької церкви. Церква веде боротьбу з єретиками, організовує хрестові походи відвойовування Іспанії у арабів. Поява і зростання міст призводить до руйнування натурального господарства, а згодом - до формування нових відносин у суспільстві ). Інтерес з боку учнів до цієї роботи обумовлений тим, що вони мають працювати із власними ідеями.

«Навчаючись учись» - такий вид діяльності дає учням можливість взяти участь у навчанні та передачі своїх знань іншим учням.

«Мікрофон» - по черзі викликаю учнів, які імітують «говоріння» у мікрофон. Інші учні не можуть говорити, вигукувати з місця, право говорити належить тільки тому, у кого символічний мікрофон. Наприклад, урок всесвітньої історії у 8 класі. Тема уроку: «Відкриття європейців», де учні дають визначення поняттям: «цивілізація»,  «аграрне суспільство», «індустріальне суспільство», «нова історія», «банк», «біржа», «абсолютна монархія», «капіталізм».

«Чиста дошка» -  записую  на дошці  запитання, які  стосуються теми й відповіді на які учні дадуть, опрацювавши текст підручника із всесвітньої історії. Після читання у процесі аналізу тексту учні відповідатимуть, а я витиратиму опрацьовані питання. Робота буде успішною, якщо під кінець уроку дошка стане чистою. У даному випадку на виконання завдання надається 10 хвилин.

«Рамка цілі» - цей метод передбачає чотири етапи:

1.  Мета (Чому ? Навіщо ? Для чого?)

2.  План (Як ? Яким чином?)

3.  Дія (Що? Де? Коли?)

4.  Результати (Які наслідки ?Які підсумки ?)

За  цим алгоритмом  діти опрацьовують  за підручником питання «Лютер і Мюнцер — два варіанти Реформації» у 8 класі. Клас поділено на 2 підгрупи  (одна працює над лютеранським варіантом Реформації, інша — над мюнцерівським).

«Три речення» - пропоную учням висловити трьома реченнями власну думку про Нідерландську революцію.

Зразок учнівської відповіді

1.  Революція розпочалась під прапором кальвінізму.

2.У наслідок вдалих військових дій  1559 р. було утворено Об’єднані провінції Нідерландів.

3.  Революція XVI ст. перетворила Нідерланди на буржуазну незалежну державу.

На своїх уроках історії застосовую міжпредметні зв’язки. Вона перебуває у тісних зв’язках з різними предметами навчання –  з українською та світовою літературою, географією, математикою, економікою.

Розвиток творчості учнів відбувається не тільки на уроках історії, але й в позаурочний час. Проведення  предметного тижня, під час яких учні беруть активну участь у різноманітних заходах: вікторинах, конкурсах, змаганнях.

Моя діяльність на уроках історії спрямована на організацію пізнавальної діяльності школярів, розвиток їх розумових,  творчих здібностей, а також працюю над проблемою суспільного життя виховання громадянина України. 

Сучасна демократія вимагає від особи готовності і здатності до активної участі у справах суспільства і держави на основі усвідомлення своїх прав та обов‘язків, себе як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни. Тому одним з найважливіших завдань шкільного курсу історії є формування компетенції, притаманних громадянину демократичного суспільства. Саме гуманітарна освіта формує особистість школяра, готує його до життя у світі, який постійно змінюється, вчить сучасних форм спілкування, розвиває здібність засвоювати інформацію та приймати ефективні рішення.

 

   З метою забезпечення інформаційного навчального середовища та інтенсифікації навчального процесу  застосовую під час занять комп’ютер та інформаційні технології. Це, правило, мультимедійні програми, електронні підручники та посібники, презентації, уривки із документальних чи художніх фільмів, мережа Інтернет.

D:\фото сайт\фото Мангуш оош №2-Литва\DSC_0994.JPG

 

Методи «Дебати», круглий стіл, «Навчаючись - учись»

Урок – конференція в 11 кл. на тему «Наш край у роки Другої світової війни».

C:\Users\Admin\Desktop\все работы\мои документы\конкурсные работы\Патріотичний квест 2018\мер\колаж квест\32452958_1983842948611234_7675023970025865216_n.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\все работы\мои документы\конкурсные работы\Патріотичний квест 2018\мер\колаж квест\29540976_351317282030008_8656210168207028903_n.jpg

Велику увагу приділяю патріотичному вихованні учнів, намагаюсь запалити в дитячих душах вогник великої любові до Батьківщини, приділяю увагу вихованню патріотизму, вмінню розуміти і оцінювати події минулого в їх взаємозв’язках, усвідомлювати постійну мінливість світу і суспільства в цілісності, відслідковуючи процес виникнення, розвитку і зникнення суспільних явищ.

C:\Users\Admin\Desktop\все работы\мои документы\конкурсные работы\Патріотичний квест 2018\мер\_DSC0251.JPG

C:\Users\Admin\Desktop\все работы\мои документы\конкурсные работы\Патріотичний квест 2018\мер\_DSC0270.JPG

C:\Users\Admin\Desktop\все работы\мои документы\конкурсные работы\Патріотичний квест 2018\мер\_DSC0294.JPG

Зустріч з Мангушським селищним головою А.В.Котенджи. Інтерв’ю на тему учнівського самоврядування в рамках участі у обласному квесті «Люби і знай свій край».

Займаюсь  найцікавішою, як на мене, роботою з обдарованими дітьми.  Мої учні успішно виступають на конкурсах, демонструють свої уміння та  здібності на районних, обласних та Всеукраїнських науково – практичних конференціях.

 

C:\Users\Admin\Desktop\20.18\наши фото\20190124_121941.jpg 

C:\Users\Admin\Desktop\20.18\фото с телефона\FB_IMG_1557325816142.jpg 

Вміємо не тільки працювати, але й куховарити. Учнівська воєнно – патріотична гра «Джура 2018». Готуємо обід учнівській команді нашої школи «Крила Фенікса».

 

Вхід на сайт
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright Мангуська ЗОШ №2 © 2021